JAMB Recommended Textbooks For Igbo 2022

Are you searching for JAMB Recommended Textbooks For Igbo 2022? JAMB Recommended books For Igbo, Best Igbo Textbook For JAMB?

JAMB Recommended Textbooks For Igbo PDF? or have you been asking; What Is the Recommended Book for Igbo 2022? JAMB Recommended Textbooks for Igbo.

If Yes, then this post you are currently reading will benefit you as we are going to show you the JAMB Recommended Textbooks for Igbo 2022/2023.

The Igbo Recommended books are not compulsory, but are additional reading material should you wish to gain a deeper understanding of the unit.

JAMB Recommended Textbooks For Igbo 2022
JAMB Recommended Books For Igbo

JAMB Recommended Textbooks For Igbo 2022

 1. Emenanjo, E. N., Okolie, F. O. and Ekwe, B. U. (1995) Igbo maka Sinịọ Sekọndịrị Sukul I.

 2. Emenanjo, E. N., Dike, O. N., Agomo S. N and Ezeuko, R. O. (1999Exam Focus maka WASSCE na UME, Ibadan: University Press Plc.

 3. Ezikeojiaku, P. A. Okebalama, C. N. Onweluzo, C. N and Ekwe B. U. (1991) Ule Igbo maka Sinịọ Sekọndịrị, Ibadan: University Press Plc.

 4. Ikekeonwu, C., Ezikeojiaku, P. A., Ubani, A. and Ugoji, J. (1999) Fonọlọji na Grama Igbo, Ibadan: University Press Plc

 5. Nzeakọ, J. U. T. (1972): Omenala Ndị Igbo, Ibadan: Longman.

 6. Okoye, O. F. S., Ofoegbu, N. F. and Ezidiegwu, B. L. (1997) Ọgbara Ọhụrụ Ụtọasụsụ, Igbo maka Sinịọ Sekọndịrị, Onitsha: Houston Publishers Ltd.

 7. Osuagwu, B. I. N. (1979): Ndị Igbo na Omenala Ha, Nigeria: Macmillan.

 8. Ubesie, T. U. (1978): Ọdinala Ndị Igbo, Ibadan: Oxford University Press.

 9. Umeh, I. O. A; Onyekaonwu, G. O. Nwadike, I. U. and Okeke I. O. (1992): Ụtọasụsụ na Agụmagụ Igbo nke Sinịọ Sekọndịrị Sukul, Ibadan: Evans.

 10. Uba – Mgbenena, A. (2006): Ụtọala Usoroasụsụ Igbo, Ibadan: Gold Press Ltd.

 11. Anozie, C. C. (2003), Igbo Kwenu: Akụkọ na Omenala ndị Igbo Enugu: Computer Edge Publishers.

 12. Ọfọmata, C. E. (2005): Ndezu Ụtọasụsụ Igbo. Enugu: Format Publishers (Nig) Ltd.

 13. Ofili, D. N. Anozie C.C. and Chukwu, A.O. (2012): Lingwistiiki Sayensị Asụsụ II. Enugu: Computer Edge.

YOU MAY LIKE

 1. JAMB Subject Combination For Igbo
 2. JAMB Recommended Textbooks For Home Economics 2022
 3. UNICAL GSS Model Past Questions And Answer PDF
 4. JAMB Recommended Textbooks 2022 For All Subjects
 5. JAMB Recommended Textbooks For Chemistry 2022

One thought on “JAMB Recommended Textbooks For Igbo 2022

 • April 21, 2022 at 6:28 PM
  Permalink

  I love this website

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *